PHP String Fonksiyonlar Nelerdir ?

PHP ile oluşturacağımız bir internet programcılığında ise karşımıza birden fazla şekilde fonksiyonlar gelmektedir. Bu fonksiyonlar ise kendi yazmış olacağımızdan farklı olarak PHP dilinin içine entegre, kendi komutu olup direkt olarak bir şeyleri gerçekleştirmemizi sağlar.

 

PHP String Fonksiyonlar efendime söyleyeyim adı üstünde olduğu şekilde string ifadeler ile bir şey yapabileceğimiz anlamına gelir. Kısaca ise bir string değerin uzunluğunu, kelime sayısını bulma o ifadeyi tersten yazdırma gibi işlemleri yapabilmemize olanak sağlar.

 

 

PHP String Fonksiyon İfadeleri

Birden fazla şekilde PHP String dize fonksiyonları olduğu için ise hepsini bir tablo halinde sergileyip, sizler için oluşturmuş olduğumuz tablodan öğrenebilirsiniz. Bu fonksiyonların hepsini akılda tutmak zor olduğundan dolayı gerektiği yerlerde neyi nasıl yapacağınızı bulmak için ise burada ki fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz. Fakat yinede öğrenmek istiyor iseniz yapmanız gereken işlemler bunları hepsini teker teker kendiniz denemeniz öğrenmeniz açısından fayda sağlayacaktır.

 

String FonksiyonAçıklamaÖrnek Kullanım
addcslashes()Belirtilen karakterlerin önünde ters eğik çizgi ekler.echo addcslashes(“Hello World!”,”W”);
addslashes()Belirtilen karakterin önünde ters eğik çizgi olan bir dize döndürür.
echo addslashes('Merhaba "adım" Gökmen');
bin2hex()Bir ASCII karakter dizesini onaltılı değerlere dönüştürür
echo bin2hex("Hello World!");
chop()Bir dizenin sağ ucundaki boşlukları veya diğer karakterleri kaldırır.
$str = "Hello World!";
echo $str . "
";
echo chop($str,"World!");
 chr() Belirtilen bir ASCII değerinden bir karakter döndürür.
 echo chr(52);
 chunk_split() Bir dizeyi daha küçük parçalara ayırır.
 $a = "Hello world!";
echo chunk_split($a,1,".");
 convert_cyr_string() Bir dizeyi Kiril karakter kümesinden diğerine dönüştürür.
 $a = ",2&5L;&\@=V]R;&0A `";
echo convert_uudecode($a);
 convert_uudecode() Kodlanmış bir dize dekode eder
 $a = ",2&5L;&\@=V]R;&0A `";
echo convert_uudecode($a);
 convert_uuencode() Uuencode algoritmasını kullanarak bir dizeyi kodlar.
 $a = "Hello world!";
echo convert_uuencode($a);
 count_chars() Bir dizede kullanılan karakterler hakkında bilgi döndürür.
 $a = "Hello World!";
echo count_chars($a,3);
 crc32() Bir dize için 32 bit CRC hesaplar.
 $a = crc32("Hello World!");
printf("%u\n",$a);
 crypt()Crypt () işlevi DES, Blowfish veya MD5 algoritmalarını kullanarak bir karma dizgeyi döndürür.
 echo() Bir veya daha fazla dizgi çıktıları sağlar.
 echo "Hello world!";
 explode() Dizeyi bir diziye böler.
 $a = "Hello world.";
print_r (explode(" ",$a));
 fprintf() Biçimlendirilmiş bir dizeyi belirtilen bir çıktı akışına yazar.
$sayi = 9;
$a = "Ahmet";
$b = fopen("test.txt","w");
echo fprintf($b,"%s in %u milyonu var.",$sayi,$a);
 get_html_translation_table() Htmlspecialchars () ve htmlentities () tarafından kullanılan çeviri tablosunu döndürür.
 print_r (get_html_translation_table());
 hebrev () İbranice metni görsel metne dönüştürür.
 echo hebrev("ב חשון התשסג");
 hebrevc() İbranice metni görsel metne ve yeni satırlara dönüştürür.
 echo hebrevc ( "á çùåï äúùñâ \ ná çùåï äúùñâ" );
 hex2bin() Bir onaltılık değer dizesini ASCII karakterlerine dönüştürür.
 echo hex2bin("48656c6c6f20576f726c6421");
 html_entity_decode() HTML varlıkları karakterlere dönüştürür.
$a = 'HTML Kodları';
echo html_entity_decode($a);
 htmlentities () Karakterleri HTML varlıklarına dönüştürür.
 $a = 'HTML Kodları';
echo htmlentities($a);
 htmlspecialchars_decode() Önceden tanımlanmış bazı HTML öğelerini karakterlere dönüştürür.
 $a = "Kalın bir yazı <b>bold</b> görün.";
echo htmlspecialchars_decode($a);
 htmlspecialchars() Önceden tanımlanmış bazı karakterleri HTML varlıklarına dönüştürür.
 $a = "Merhaba <b>PHP<b>";
echo htmlspecialchars($a);
 implode() Dizinin öğelerinden bir dize döndürür.
 $a = array('Merhaba','Dünya','Güzel','Gün');
echo implode(" ",$a);
 join() Implode () diğer adı.
 $a = array('Merhaba','Dünya','Güzel','Gün');
echo join(" ",$a);
 lcfirst() Dizenin ilk karakterini küçük harfe dönüştürür.
 echo lcfirst("Hello world!");
 localeconv() Yerel ayar sayısal ve parasal biçimlendirme bilgilerini döndürür.
 setlocale(LC_ALL,"US");
$locale_info = localeconv();
print_r($locale_info);
 ltrim() Bir dizenin sol tarafındaki boşlukları veya diğer karakterleri kaldırır.
 $str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo ltrim($str,"Hello");
 md5() Bir dizgenin MD5 karmasını hesaplar.
 $a = "Hello";
echo md5($a);
 md5_file() Bir dosyanın MD5 karmasını hesaplar.
 $filename = "test.txt";
$md5file = md5_file($filename);
echo $md5file;
 metaphone() Bir dizenin metaphone anahtarını hesaplar.
 echo metaphone("World");
 money_format() Para birimi dizesi olarak biçimlendirilmiş bir dizeyi döndürür.
 $number = 1234.56;
setlocale(LC_MONETARY,"en_US");
echo money_format("The price is %i", $number);
 nl_langinfo() Belirli yerel bilgileri döndürür.
 nl2br() Bir alt satıra yazasını sağlar \n ile sağlar.
 echo nl2br("Merhaba.\nBugün hava güzel.");
 number_format() Gruplandırılmış binlerce bir sayı biçimlendirir.
 echo number_format("1000000")."<br>";
echo number_format("1000000",2)."<br>";
 ord() Bir dizenin ilk karakterinin ASCII değerini döndürür.
 echo ord("hello");
 parse_str() Bir sorgu dizesini değişkenlere ayrıştırır.
 parse_str("isim=Gökmen&yas=19");
echo $isim."<br>";
echo $yas;
 print() Bir veya daha fazla dizgi çıktıları.
 print "Hello world!";
 printf() Biçimlendirilmiş bir dize çıktıları.
$isim = "Gökmen";
printf("Mehaba ismim %s."$isim);
 quoted_printable_decode() Alınan yazdırılabilir bir dizeyi 8 bitlik bir dizeye dönüştürür.
 $a = "Hello=0Aworld.";
echo quoted_printable_decode($a);
 quoted_printable_encode() 8 bitlik bir dizeyi, basılabilir bir yazdırılabilir dizeye dönüştürür.
 quotemeta() Tırnak işareti içine yazma.
  $a = "Merhaba Dünya (Beni duyabiliyor musun ?)";
echo quotemeta($a);
 rtrim() Bir dizenin sağ tarafındaki boşlukları veya diğer karakterleri kaldırır.
 $a = "Hello World!";
echo $a . "<br>";
echo rtrim($a,"World!");
 setlocale() Yerel bilgileri ayarlar.
 echo setlocale(LC_ALL,"US");
 sha1() Bir dizgenin SHA-1 karmasını hesaplar.
 echo sha1("Hello World");
 sha1_file() Bir dosyanın SHA-1 karmasını hesaplar.
 $filename = "test.txt";
$sha1file = sha1_file($filename);
 similar_text() İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar.
 echo similar_text("Merhaba Dünya","Merhaba PHP");
 soundex() Bir dizenin soundex anahtarını hesaplar.
 $a = "Merhaba";
echo soundex($a);
 sprintf() Bir değişkene biçimlendirilmiş bir dize yazar.
$sayi = 9; 
$a = "Ahmet"; $b = fopen("test.txt","w"); 
echo sprintf($b,"%s in %u milyonu var.",$sayi,$a);
 sscanf() Biçime göre bir dizeden girdi ayrıştırır.
 $a = "yas:30 agirlik:60kg";
sscanf($a,"yas:%d agirlik:%dkg",$yas,$agirlik);
 str_getcsv() Bir CSV dizesini bir diziye ayrıştırır.
 str_ireplace()
 str_ireplace() Bir dizedeki bazı karakterleri değiştirir. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo str_ireplace("WORLD","PHP","Hello world!");
 str_pad()Dizeyi yeni bir boyuta getirir.
 $a = "Hello World";
echo str_pad($a,20,".");
 str_replace() Dizede bazı karakterleri değiştirir. (büyük / küçük harfe duyarlı)
 echo str_replace("world","PHP","Hello world!");
 str_rot13() Bir dizede ROT13 kodlamasını gerçekleştirir.
 echo str_rot13("Hello World");
 str_shuffle() Bir dizgedeki tüm karakterleri rastgele karıştırır.
 echo str_shuffle("Hello World");
 str_split() Dizeyi bir diziye böler.
 print_r(str_split("Hello"));
 str_word_count() Bir dizedeki sözcüklerin sayısını sayın.
 echo str_word_count("Hello world!");
 strcasecmp() İki dizeyi karşılaştırır. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strcasecmp("Hello world!","HELLO WORLD!");
 strchr() Başka bir dizgenin içindeki bir dizenin ilk oluşumunu bulur.
 echo strchr("Hello world!","world");
 strcmp() İki dizeyi karşılaştırır. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strcmp("Hello world!","Hello world!");
 strcoll() İki dizeyi karşılaştırır. (yerel dizge karşılaştırması)
 setlocale (LC_COLLATE, 'NL');
echo strcoll("Hello World!","Hello World!");
 strcspn() Belirtilen bazı karakterlerin herhangi bir bölümü bulunmadan önce bir dizede bulunan karakter sayısını döndürür.
 echo strcspn("Hello world!","w");
 strip_tags() Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini şeritler.
 echo strip_tags("Hello <b>world!</b>");
 stripcslashes() Addcslashes () ile alıntı yapılan bir dizeyi ayırır.
 echo stripcslashes("Hello \World!");
 stripslashes() Addslashes () ile alıntı yapılan bir dizeyi ayırır.
echo stripslashes("Kim\ benimle oynar ?");
stripos() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin ilk oluşumunun konumunu döndürür. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo stripos("I love php, I love php too!","PHP");
 stristr() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin ilk oluşumunu bulur. (büyük küçük harf duyarsız)
 echo stristr("Hello world!","WORLD");
 strlen() Bir dizenin uzunluğunu döndürür.
 echo strlen("Hello");
 strnatcasecmp() İki dizeyi bir “doğal düzen” algoritması (büyük küçük harf duyarlı) kullanarak karşılaştırır.
 echo strnatcasecmp("2Hello world!","10Hello WORLD!");
 strnatcmp() Bir “doğal düzen” algoritması (büyük küçük harf duyarlı) kullanarak iki dizeyi karşılaştırır.
 echo strnatcmp("2Hello world!","10Hello world!");
 strncasecmp() İlk karakterlerin dize karşılaştırması. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strncasecmp("Hello world!","hello earth!",6);
 strpbrk() Bir dizi karakterden herhangi biri için dize arar.
 echo strpbrk("Hello world!","oe");
 strpos() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin ilk oluşumunun konumunu döndürür. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strpos("I love php, I love php too!","php");
 strrchr() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin son oluşumunu bulur.
 echo strrchr("Hello world!","world");
 strrev() Bir dizeyi tersine çevirir.
 echo strrev("Hello World!");
 strripos() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin son oluşumunun konumunu bulur. (büyük küçük harf duyarsız)
 echo strripos("I love php, I love php too!","PHP");
 strrpos() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin son oluşumunun konumunu bulur. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strrpos("I love php, I love php too!","php");
 strspn() Belirtilen bir karakter listesindeki yalnızca karakterleri içeren bir dizede bulunan karakter sayısını döndürür.
 echo strspn("Hello world!","kHlleo");
 strstr() Başka bir dizenin içindeki bir dizenin ilk oluşumunu bulur. (büyük küçük harf duyarlı)
 echo strstr("Hello world!","world");
 strtok() Bir dizeyi daha küçük dizelere böler.
 $a = "Merhaba Dünya. Güzel bir gün.";
echo = strtok($string, " ");
 strtolower() Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür.
 echo strtolower("Hello WORLD.");
 strtoupper() Bir dizeyi büyük harflere dönüştürür.
 echo strtoupper("Hello WORLD!");
 strtr() Dizede belirli karakterleri çevirir.
 echo strtr("Hilla Warld","ia","eo");
 substr() Dizenin bir kısmını döndürür.
 echo substr("Hello world",6);
 substr_compare() Belirtilen başlangıç konumundan iki dizgiyi karşılaştırır. (ikili güvenli ve isteğe bağlı olarak büyük / küçük harfe duyarlı)
 echo substr_compare("Hello world","Hello world",0);
 substr_count() Bir dizede bir alt dizenin kaç kez oluştuğunu sayar.
 echo substr_count("Merhaba PHP. PHP güzel","PHP");
 substr_replace() Dizenin bir bölümünü başka bir dizeyle değiştirir.
 echo substr_replace("Hello","world",0);
 trim() Bir dizenin her iki tarafındaki boşlukları veya diğer karakterleri kaldırır.
 $a = "Hello World!";
echo $a;
 ucfirst() Bir dizenin ilk karakterini büyük harfe dönüştürür.
 echo ucfirst("hello world!");
 ucwords() Bir dizedeki her kelimenin ilk karakterini büyük harfe dönüştürür.
 echo ucwords("hello world");
 vfprintf() Biçimlendirilmiş bir dizeyi belirtilen bir çıktı akışına yazar.
$ad = "Gökmen";
$file = fopen("test.txt","w");
echo vfprintf($file,"İsmim %s.",array($ad));
 vprintf() Biçimlendirilmiş bir dize çıktılar.
 $ad = "Gökmen";
$file = fopen("test.txt","w");
echo vprintf($file,"İsmim %s.",array($ad));
 vsprintf() Bir değişkene biçimlendirilmiş bir dize yazar.
 $ad = "Gökmen";
$file = fopen("test.txt","w");
echo vsprintf($file,"İsmim %s.",array($ad));
 wordwrap() Belirli bir sayıdaki karaktere dize sarar.
 $a = "Merhaba benim adım : Gökmen";
echo wordwrap($a,15,"<br>\n");

 

Yukarıda yer alan bir çok PHP String Fonksiyonu akılda tutmak zor olduğundan dolayı ve bir çoğunun bir çok zaman işinize yaramayacağından dolayı hepsini aklınızda tutmanıza gerek yoktur. Bunların olduğunu bilmek sizlere bir işlem yapacağınız zaman kullandığınızda hız kazandırır.


] }

Yorum yapın